خدمات Hongen - Hongen
خدمات

خدمات
تست مواد و تجزیه و تحلیل
قبل از طراحی خط تولید، ما باید نمونه های معدنی ارائه شده توسط مشتریان تجزیه و تحلیل تجربی استخراج. جمع آوری نتایج آزمون دقیق و بازخورد به
بخش طراحی، هر خط تولید برای مشتریان دقیق، صرفه جویی در انرژی طراحی شده است، مطمئن شوید که تمام بازیافت، پردازش شوند.

 

 
 آموزش نصب و راه اندازی
شرکت ارائه دهنده نصب و راه اندازی، راه اندازی اپراتور به ترتیب آموزش در سایت، شما را با پشتیبانی و خدمات استانداردهای فنی.
 
 
لوازم جانبی موجود