پروژه موفق - Hongen
پروژه موفق

اخبار
قدرت شاخ اخبار مرکز محصولات پروژه موفق
دیگر موارد پروژه
2019-04-15
قدرت سازمانی قوی با تعدادی از داستان های موفقیت پروژه
图片 图片
پروژه های موفق (ج)
2019-04-15
درمان روزانه از سنگ خام: 100000t d; طلوع آفتاب آهن پودر: 600t d; اولیه سنگ درجه: 7-8; کنسانتره درجه: 63
图片 图片
پروژه های موفق (دوم)
2019-04-15
درمان روزانه از سنگ خام: 6000t d; طلوع آفتاب آهن پودر: 2000t d; اولیه سنگ درجه: 25; کنسانتره درجه: 66
图片 图片
پروژه های موفق (یک)
2019-04-15
درمان روزانه از سنگ خام: 3000t d; طلوع آفتاب آهن پودر: 2500t d; اولیه سنگ درجه: 60; کنسانتره درجه: 68-69
图片 图片