مشتریان از شرکت بازدید می کنند - اخبار شرکت - Hongen
مکان فعلی شما: خانه > اخبار > اخبار شرکت >

مشتریان از شرکت بازدید می کنند

مشتریان خارجی از این شرکت بازدید کردند تا یک سری از بازدیدکنندگان را برگزار کنند و مباحث عمیق را با رهبران شرکت در مورد محصولات این شرکت برگزار کنند.


 

قبلی:Hongen شرکت نمایشگاه های چونگکینگ بعدا:آخرین صفحه